MP4 : Sinem Tezyapar on Radio Shalom 1650, Canada - (03.07.2013)FLV : Sinem Tezyapar on Radio Shalom 1650, Canada - (03.07.2013)MP4 FOR IPOD (edge) : Sinem Tezyapar on Radio Shalom 1650, Canada - (03.07.2013)MP3 : Sinem Tezyapar on Radio Shalom 1650, Canada - (03.07.2013)